۲۷
فرو

امضای قرارداد عملیات اجرای معابر طرح تفصیلی و آماده سازی سایت گندله ۲

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مبلغ قرارداد: 822 میلیارد ريال
مدت پیمان: 18 ماه
حجم خاکبرداری: 47,000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 6,000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 3,500 مترمکعب
حجم زیراساس: 16,000 مترمکعب
حجم اساس: 14,500 مترمکعب
مقدار آسفالت: 25,000 تن