۰۸
دی

پیام تسلیت

جناب حاج آقای حسن زاده
بانگ رحیل برخاست و پدر همسر گرامی شما قصد سفر کرد. بلور اشک که بر گونه‌های شما در بدرقه این مسافر عزیز می‌چکید، مرا نیز اندوهناک ساخت .کوچ مسافران ناگزیر است، این ما هستیم که تاب دوری نداریم؛ این کوچ را به شما تسلیت می‌گوییم
همکاران گلومک سازه