۱۲
مهر

حضور جناب حاج آقا حسن زاده مدیریت محترم عامل و جناب آقای محسنی هیئت مدیره محترم جهاد نصر در گلومک سازه

 

حضور جناب حاج آقا حسن زاده مدیریت محترم عامل و جناب آقای محسنی هیئت مدیره محترم جهاد نصر کرمان به اتفاق هیئت همراه در دفتر مرکزی گلومک سازه بابت بررسی عملکرد ماهیانه