۱۲
شهر

بازدید از پروژه خان رغان – دره آلوئیه

در تاریخ پنجم شهریور ماه ۹۹، بازدید از محور خان رغان – دره آلوئیه با حضور مسئولین شرکت گلومک سازه،فرماندار رابر، معاون راه روستایی اداره راهداری و جمعی از سایر مسئولین شهرستان، جهت بررسی وضعیت منطقه به منظور شروع عملیات اجرایی پروژه انجام شد.